Disclaimer


Vrijwaring

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever is het niet toegestaan, informatie, beeldmateriaal en foto's, nieuwsberichten en/of berichtgevingen die verstrekt worden via systhema.nl op enigerlei wijze te verspreiden.


Disclaimer

Systhema.nl is een website van Systhema Holding B.V. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van Systhema.nl, is het mogelijk dat de informatie die op Systhema.nl wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden.


Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op Systhema.nl geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd.


Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.


Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van Systhema.nl, of met de tijdelijke onmogelijkheid om Systhema.nl te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van Systhema.nl verkregen is. Systhema.nl garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via Systhema.nl verkregen informatie. De informatie op Systhema.nl wordt continue aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.


Nieuws


Systhema nieuws:

Systhema jubileum partner op Stabu-40 Event.......Lees verder >>

STABU en Systhema gaan samenwerken. Op dinsdag 26 mei 2015 hebben STABU en Systhema.....Lees verder >>


Vacatures


Op dit moment heeft Systhema geen opstaande vacatures.


Onze referenties